НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

| укр | eng |

 

 


№6(2) 2019

Вернутся в номер


DOI 10.37219/2528-8253-2019-6-64

Мінін Ю.В., Клись Ю.Г., Бурлака Ю.Б., Ворошилова Н.М., Кучеренко Т.І.,
Савченко Т.Д., Верьовка С.В.
Показники перекисного окислення білків і ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих з ронхопатією
Мінін Юрій Вікторович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ запальних захворювань ЛОР-органів
Провідний науковий співробітник
Доктор медичних наук, професор
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua

Клись Юлія Григорівна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія біохімії
Науковий співробітник
Кандидат біологічних наук
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua

Бурлака Юлія Борисівна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Науковий співробітник лабораторії біохімії.
Кандидат біологічних наук.
E-mail: burlakaiuliia@yahoo.com
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-0821-4268

Ворошилова Наталія Михайлівна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія біохімії
Старший науковий співробітник
Кандидат біологічних наук
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua

Кучеренко Тетяна Іванівна, ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ запальних захворювань ЛОР-органів
Старший науковий співробітник, кандидат медичних наук.
E-mail: tkucherenko@hotmail.com

Савченко Таміла Дмитрівна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ запальних захворювань ЛОР-органів
Старший науковий співробітник
Кандидат медичних наук
E-mail: tamilads@ukr.net
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5550-5530

Верьовка Сергій Вікторович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія біохімії, завідувач.
Доктор біологічних наук, професор.
E-mail: verevka.biochem@gmail.com
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-3578-7996

Аннотация

Мета: дослідити інтенсивність перекисного окиснення білків та ліпідів, компоненти антиоксидантної системи та біохімічні показники ендогенної інтоксикації у хворих з ронхопатією.
Матеріали та методи: Досліджено зразки сироватки крові у 20 пацієнтів з ронхопатією та 10 практично здорових осіб без будь-яких проявів дихальної недостатності під час сну. Усі хворі були поділені на дві групи. До І групи були віднесені 10 хворих із середнім, до ІІ – 10 осіб із важким ступенем прояву хропіння.
Результати: Встановлено зростання процесів окисної модифікації білків у осіб з хропінням без обструктивного апное під час сну середнього та важкого ступеню тяжкості, що відображається збільшенням рівня альдегід-дінітрофенілгідразонів нейтрального та основного характеру та кетондінітрофенілгідразонів нейтрального характеру. Рівень ТБК-позитивних продуктів у хворих з ронхопатією середнього ступеню важкості був на рівні контрольних значень. По мірі прогресування патологічного процесу виявлено підвищення даного показника порівняно з контролем. Встановлено підвищення каталазної активності у хворих з ронхопатією обох груп на тлі зниження рівня толових груп. Рівень МСМ у хворих з ронхопатією середнього ступеню важкості був на рівні контрольних значень. По мірі прогресування патологічного процесу виявлено підвищення даного показника порівняно з контролем. Вміст ТВП вірогідно зростав в сироватці крові хворих обох досліджуваних груп. Отримані нами дані свідчать про збільшення інтенсивності процесів перекисного окислення білків і ліпідів, зміну показників антиоксидантної системи і розвиток ендогенної інтоксикації у пацієнтів з ронхопатією важкого ступеня тяжкості.

Ключевые слова

ронхопатія, окислювальна модифікація білків і ліпідів, антиоксидантна система, ендогенна інтоксикація.


Литература

 1. Бизенкова МН, Чеснокова НП, Романцов МГ, Невважай ТА, Бизенков КА. Активация процессов липопероксидации – эфферентное звено дезинтеграции клеточных структур при острой гипоксической гипоксии. Успехи современного
  естествознания. 2007; 9: 42-5.
 2. Бузунов РВ, Ерошина ВА, Легейда ИВ. Храп и синдром обструктивного апноэ. М.; 2007. 99 с.
 3. Бурдашкина КГ, Бычко ГН, Кирковский ВВ и др. Продукты ограниченного протеолиза: подходы к обнаружению и диагностические возможности в оценке тяжести патологий при эндогенной интоксикации. Вестн. ВГМУ. 2016;
  15: 21-7.
 4. Волков АГ, Золотова ТВ, Давыдова ЛС. Принципы обследования и терапии больных храпом и синдромом обструктивного апноэ сна. Мед. вестн. Юга России. 2012; (2): 30-4.
 5. Гаврилов ВБ, Лобко НФ, Конев СВ. Определение тирозин- и триптофансодержащих пептидов в плазме крови по поглощению в УФ-области спектра. Клин. лаб. диагност. 2004; (3): 12-6.
 6. Гончаренко МС, Латинова АМ. Метод оценки перекисного окисления липидов. Лаб. дело. 1985; 11: 60-1.
 7. Гринчук ВИ, Ракша АП, Елизарова ЛН. Состояние вентиляции в области верхних дыхательных путей у больных с патологическим храпом. Вестн. оториноларингологии. 2007; (4): 23-5.
 8. Гублер ЕВ. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов. Львів: Медицина; 1978. 296 с.
 9. Губский ЮИ, Беленичев ИФ, Левицкий ЕЛ, Коваленко СИ, Павлов СВ, Ганчева ОВ, и др. Токсикологические последствия окислительной модификации белков при различных патологических состояниях (обзор литературы).
  Современные проблемы токсикологии. 2005;8(3):20-7.
 10. Дубинина ЕЕ, Бурмистров СО, Ходов ДА, Поротов ИГ. Окислительная модификация белков сыворотки крови человека, метод ее определения. Вопр. мед. химии. 1995; 41(1): 24-6.
 11. Дубинина ЕЕ, Морозова МГ, Леонова НВ, Гампер НЛ, Солитернова ИБ, Нуллер ЮЛ, и др. Окислительная модификация белков плазмы крови больных психическими расстройствами (депрессия, деперсонализация). Вопр. мед. химии. 2000;46(4): 398-409.
 12. Дубинина ЕЕ, Пустыгина АВ. Окислительная модификация протеинов, ее роль при патологических состояниях. Укр. біохім. журн. 2008; 80(6): 5-18.
 13. Елизарова ЛН. Лечение ронхопатии. Вестн. оториноларингологии. 2006; (1): 35-8.
 14. Жаденов ИИ, Карякина ЕВ, Белова СВ, Горячев ВИ. Способ определения эндогенной интоксикации. Патент RU 2193780 C1 G 01N33/68, G 01N33/48. Заявл. 26.04.2001, опубл.27.11.2002. 7: 935-48.
 15. Жуков ВИ, Перепадя СВ, Зайцева ОВ и др. Исследование уровня эндогенной интоксикации организма у больных колоректальным раком и его прогностическое значение. Патология. 2010; 7(3): 34-7.
 16. Копытова ТВ, Дмитриева ОН, Химкина ЛН, Пантелеева ГА. Окислительная модификация белков и олигопептидов у больных хроническими дерматозами с синдромом эндогенной интоксикации. Фундаментальные исследования. 2009; (6): 25-9.
 17. Королюк, МА, Иванова ЛИ, Майорова ИГ, Токарев ВЕ. Метод определения активности каталазы. Лаб. дело. 1988;
  (1): 16-9.
 18. Мальцев ЭВ. Методология научного творчества в медицине: Практические аспекты. Одесса: Астропринт; 2006.
  120 c.
 19. Минин ЮВ, Кучеренко ТИ, Минина АЮ. К вопросу о лечении храпа и обструктивного апное во время сна. Сімейна медицина. 2004; (1): 22-6.
 20. Минин ЮВ. Храп и обструктивное апноэ. Київ: Освіта; 2004. 142 с.
 21. Минин ЮВ, Кучеренко ТИ, Минина АЮ. Клинико-фониатрическая оценка эффективности комбинированного лечения больных с храпом. Вестн. оториноларингологии. 2005; (1): 13-7.
 22. Муравлева ЛЕ, Молотов-Лучанский ВБ, Клюев ДА, Бакенова РА, Култанов БЖ, Танкибаева НА и др. Окислительная модификация белков: проблемы и перспективы исследования. Фундаментальные исследования. 2010; (1): 74-8.
 23. Новиков ВЕ, Катунина НП. Фармакология и биохимия гипоксии. Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. 2002; 1(2): 73-87.
 24. Пальчун ВТ, Гринчук ВИ, Елизарова ЛН. Хроническая ронхопатия – нозологическая форма патологической реализации обструкции верхних дыхательных путей. Вестн. оториноларингологии. 2005; (4): 4-8.
 25. Попов КА, Мелконян КИ, Карташевская МИ. Конформационные изменения белков плазмы крови при сочетанном течении сахарного диабета 2 типа и псориаза. Современные проблемы науки и образования. [Интернет]. 2015; (1,
  часть 1). Доступно: https://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=17763.
 26. Соколовский ВВ, Кузьмина ВС, Москадынова ГА, и др. Спектрофотометрическое определение тиолов в сыворотке крови. Клин. лабор. диагностика. 1997; (11): 20-1.
 27. Хасанов УС, Шарипов СС. Ронхопатия: современный взгляд на патогенез заболевания. Молодой ученый. 2016; 14: 243-7.
 28. Чорній ОВ. Комбіноване лікування хворих на хропіння та обструктивне апное на основі використання фізичних методів впливу. [Дисертація]. Київ: ДУ «Ін-т отоларингології НАМН»; 2009. 20 с.
 29. Kemp M, Go Y, Jones DP. Nonequilibrium thermodynamics of thiol/disulfide redox systems: A perspective on redox systems biology. Free Radic Biol Med. 2008 Mar 15;44(6):921-37. DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2007.11.008.
 30. Nedelgaard M, Goldman S. Brain drain. Sci Am. 2016 Mar; 314(3): 44-9. DOI: 10.1038/ scientificamerican0316-44.
 31. Reznick AZ, Packer L. Oxidative damage to proteins: spectrophotometric method for carbonyl assay. Methods Enzymol. 1994;233:357-63. DOI: 10.1016/s0076-6879(94)33041-7
 

© 2019, ОО «Украинское научное медицинское общество врачей-оториноларингологов»