НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№6(2) 2019

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2019-6-04

Мельников О.Ф., Заболотная Д.Д., Заболотный Д.И.
Иммунодиагностика, иммунотерапия и иммунопрофилактика в клинике отоларингологии.
Сообщение 1. Оптимальные показатели системного иммунитета в оценке клинико-лабораторного статуса пациентов при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей (аналитическое обобщение)
Мельников Олег Феодосиевич
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины»
Зав. лабораторией патофизиологии и иммунологии (с группой патоморфологии)
Доктор медицинских наук, профессор
E-mail: elenamelnykova@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1261-8647

Заболотная Диана Дмитриевна
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины»
Отдел ринологии и аллергологии с группой рентгенологии
Руководитель
Доктор медицинских наук
E-mail: dianazab@ukr.net
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7807-8148

Заболотный Дмитрий Ильич
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины»
Директор
Доктор медицинских наук, профессор, академик НАМН Украины.
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701512931

Анотація

Обґрунтування: Вважається доведеним, що стан імунної системи визначає розвиток і перебіг багатьох патологічних процесів, в основі яких лежить запалення. При цьому, з урахуванням сучасних тенденцій в оцінці імунологічного статусу, були прийняті умовні варіанти відхилення від норми, зменшення числа клітин від середньостатистичні норми даного регіону і контрольних показників в лабораторії-виконавця в 1,5 або 2 рази, оскільки відхилення в межах 30-60% є прикордонними і досить легко компенсуються організмом.
Метою роботи було провести інтегральний аналіз даних по визначенню стану системного імунітету при запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів (ВДШ) для вибору оптимально необхідних інформативних показників.
Матеріали і методи: імунологічні методи було обстежено 260 осіб з запальною патологією верхніх дихальних шляхів (ВДШ), з яких 82 хворіли на хронічний тонзиліт, 76 – хронічний риніт, 70 на хронічний фарингіт і 32 людини склали контрольну групу практично здорових донорів. Вік обстежуваних від 16 до 60 років, давність захворювання від 1 до 5 років, переважали пацієнти жіночої статі (~ 60%). Обстеження проводились в стадії клінічної ремісії. При оцінці системного імунітету визначали число Т-лімфоцитів (CD3, 4, 8); В-лімфоцитів (CD22), NК (CD56), моноцитів (CD14), концентрації імуноглобулінів класів М, G, A, E, цитокінів з регуляторними властивостями інтерферон-γ-ІЛ4.
Функціональні тести при оцінці системного імунітету представлені визначенням цитолітичної активності мононуклеарів крові щодо ксеногенних еритроцитів птахів і активності фагоцитуючих клітин крові щодо часток латексу на стадії поглинання. Статистична обробка проведена з використанням методу кутового перетворення «φ» по Фішеру і одностороннього критерію «U» Вілкоксона.
Результати: На підставі проведення широкого спектру імунологічних досліджень у хворих на хронічні захворювання ВДШ представляється найбільш доцільним для визначення характерних відхилень в імунному статусі хворих використовувати такі лабораторні тести при оцінці системного імунітету:
Високої діагностичної цінності:
- зниження концентрації IgA в сироватці крові (<0,5 г/л);
- низький рівень активності ЕЦК крові (<20% по відношенню до ксеноерітроцітов);
- підвищений рівень інтерлейкіну-1β (> 25 пг/мл);
Відносної діагностичної цінності:
- визначення ступеня дисіммуноглобулінемії в сироватці;
- підвищені титри антитіл до стрептолізин-О, іншим мікробним антигенів;
- підвищений рівень IgM в сироватці крові.
Висновок: Розроблено критерії та підходи в оцінці системного імунітету у хворих запальними захворюваннями верхніх дихальних шляхів можуть бути використано при обстеженні хворих та оцінки ефективності проведеної терапії.

Ключові слова

запальні процеси верхніх дихальних шляхів, системний клітинний і гуморальний імунітет.


Література

 1. Гублер ЕВ. Математические методы анализа и распознавания патологических процессов. Ленинград: Медицина; 1978. 294 с.
 2. Гублер ЕВ. Информатика в патологии, клинической медицине и педиатрии. Ленинград: Медицина; 1990. 176 с.
 3. Дранник ГН, Курченко АИ, Дранник АГ. Иммунная система слизистых. Физиологическая микрофлора и пробиотики. Киев: Полиграф-Плюс; 2009. 140 с.
 4. Дранник ГН. Клиническая иммунология и аллергология. Киев: Полиграф плюс; 2010. 552 с.
 5. Заболотный ДИ, Мельников ОФ. Клиническая иммунология в отоларингологии: достижения и перспективы. Матеріали ХІ з’їзду отоларингологів України. 2010: 85-6.
 6. Кайдашев ІП. Методи клінічних та експериментальних досліджень в медицині. Полтава: Полимет; 2003. 319 с.
 7. Кіщук ВВ. Клініко-імунологічні підходи до оцінки функціонального стану піднебінних мигдаликів для діагностики та лікування хворих на хронічний тонзиліт [дисертація]. Київ; 2001. 30 с.
 8. Кривицкая ВЗ, Сомнина АА, Сухолвецкая ВФ. Иммунопатологический аллергический Th-2 тип противовирусного гуморального иммунитета у детей с респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией. Цитокины и воспаление. 2004; 3(3): 34-7.
 9. Кузнецова ЛВ, Бабаджан ВД, Харченко НВ, Літус ВІ, та ін. Імунологія. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля»; 2013. 552 с.
 10. Лебедев КА, Понякина ИД. Иммунная недостаточность. Москва: Медицинская книга; 2003. 403 с.
 11. Мельников ОФ. Иммунологические аспекты генеза хронического тонзиллита и регуляции функциональной активности небных миндалин [диссертация]. Киев: Ин-т физиологии АН УССР; 1981. 294 с.
 12. Мельников ОФ, Заболотный ДИ, Кищук ВВ, Бредун АЮ, Рыльская ОГ. Иммунология хронического тонзиллита. Киев: Логос; 2017. 192 с.
 13. Никулин БА. Оценка и коррекция иммунного статуса. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2008. 375 с.
 14. Хаитов РМ, Атауллаханова РИ, редакторы. Иммунотерапия: руководство. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2012. 672 с.
 15. Brandtzaeg P. Immunology of tonsils and adeno-ids: everything the ENT surgeon needs to know. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2003 Dec;67 Suppl 1:S69-76. DOI: 10.1016/j.ijporl.2003.08.018.
 16. Brandtzaeg P. Immune functions of nasopharyn-geal lymphoid tissue. Adv Otorhinolaryngol. 2011;72:20-4. doi: 10.1159/000324588.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»